Энэ хичээлийн жилд 75 мянган зургаан настан сургуулийн босго алхаж байна

2023-2024 оны хичээлийн жилийн урьдчилсан статистик мэдээллийг хүргэж байна. Тодруулбал энэ хичээлийн жилд боловсролын хэдэн байгууллага ажиллаж, хэчнээн суралцагч хүлээн авахыг доорх инфографикт харууллаа.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн урьдчилсан статистик мэдээллийг хүргэж байна. Тодруулбал энэ хичээлийн жилд боловсролын хэдэн байгууллага ажиллаж, хэчнээн суралцагч хүлээн авахыг доорх инфографикт харууллаа.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн урьдчилсан статистик мэдээллийг хүргэж байна. Тодруулбал энэ хичээлийн жилд боловсролын хэдэн байгууллага ажиллаж, хэчнээн суралцагч хүлээн авахыг доорх инфографикт харууллаа.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн урьдчилсан статистик мэдээллийг хүргэж байна. Тодруулбал энэ хичээлийн жилд боловсролын хэдэн байгууллага ажиллаж, хэчнээн суралцагч хүлээн авахыг доорх инфографикт харууллаа.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн урьдчилсан статистик мэдээллийг хүргэж байна. Тодруулбал энэ хичээлийн жилд боловсролын хэдэн байгууллага ажиллаж, хэчнээн суралцагч хүлээн авахыг доорх инфографикт харууллаа.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн урьдчилсан статистик мэдээллийг хүргэж байна. Тодруулбал энэ хичээлийн жилд боловсролын хэдэн байгууллага ажиллаж, хэчнээн суралцагч хүлээн авахыг доорх инфографикт харууллаа.